Statut

Celami fundacji są:

 1. Działania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
 2. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
 3. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
 4. Reintegracja zawodowa i społeczna.
 5. Działania w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.
 6. Rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
 7. Działania w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
 8. Działania w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.
 9. Działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
 10. Działania w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
 11. Rozpowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
 12. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
 13. Działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 14. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 15. Działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
 16. Działalność charytatywna.
 17. Podtrzymanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 18. Działalność na rzecz mniejszości narodowych.
 19. Ratowanie i ochrona ludności.
 20. Promocja i organizacja wolontariatu.
 21. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje porządkowe.
 22. Popularyzacja wiedzy o prawie.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Pozyskiwanie środków finansowych na prowadzenie swojej działalności wymienionych w celach fundacji.
 2. Organizacje czasu wolnego dzieci i młodzieży, zwłaszcza wykluczonej społecznie, poprzez organizację zajęć sportowych, edukacyjnych i kulturalnych.
 3. Wspieranie obywateli, zwłaszcza młodzieży w celu aktywnego włączania w życie społeczno-kulturalne miasta, regionu i kraju.
 4. Propagowanie kultury, uprawiania sportów oraz zasad ochrony przyrody poprzez organizację imprez turystycznych, rekreacyjnych oraz kulturalnych.
 5. Popularyzowanie wiedzy i umiejętności w zakresie przedmiotów działalności statutowej poprzez organizację spotkań, seminariów, konferencji, odczytów, zjazdów, szkoleń.
 6. Prowadzenie i finansowanie domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia, hosteli, mieszkań chronionych, ośrodka interwencji kryzysowej.
 7. Prowadzenie terapii środowiskowej, poradnictwa psychologicznego i rodzinnego, usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.
 8. Organizację zajęć rehabilitacyjnych.
 9. Przyjmowanie i delegowanie innych organizacji wolontariuszy.
 10. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami porządkowymi w zakresie wymienionym w celach fundacji.

Podaruj Fundacji swoją pomoc

Miej realny wpływ na rozwój kultury, sztuki i edukacji w społeczeństwie.

Każda nasze działanie jest finansowane z dotacji, dlatego każda darowizna, pieniężna, będzie dla nas ogromnym wsparciem.