Regulamin

Definicje

ADRES POCZTOWY – imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.

DOSTAWA – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw.

DOWÓD ZAKUPU– faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

KLIENT– pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

KONSUMENT– pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

KOSZYK– lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.

KUPUJĄCY – zarówno Konsument, jak i Klient.

NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

PŁATNOŚĆ – Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest CashBill.
W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

PRAWO KONSUMENCKIE – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

PRODUKT – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).

PRZEDMIOT UMOWY – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.

PRZEDMIOT ŚWIADCZENIA– przedmiot umowy.

RZECZ – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.

SKLEP – serwis internetowy dostępny pod adresem https://chaber-polski.pl/sklep/ za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.

SPRZEDAJĄCY :
Fundacja „Chaber Polski”
ul. Belgradzka 4/64, 02-793 Warszawa
NIP: 951 245 36 14
REGON: 369277840
KONTO BANKOWE: 21 7065 0002 0652 4169 6404 0001

SYSTEM – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.

TERMIN REALIZACJI – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.

UMOWA – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.

ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

Zasady ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem https://chaber-polski.pl/sklep/.
Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym https://chaber-polski.pl/sklep/ prowadzony jest przez Fundację „Chaber Polski” prowadzącą działalność gospodarczą, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego.

Adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń:
Fundacja „Chaber Polski”
ul. Belgradzka 4/64, 02-793 Warszawa
NIP: 951 245 36 14

Adres poczty elektronicznej: biuro@chaber-polski.pl
Numer telefonu: +48 601 324 381‬

Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

Sklep internetowy https://chaber-polski.pl/sklep/ prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Wszystkie Towary oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne: przeglądarka internetowa [m.in. Chrome, Safari] minimalna rozdzielczość ekranu – 800 pikseli.
Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

Składanie zamówień

 1. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową.
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 3. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 4. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 5. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych.
 6. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 7. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane.
 8. Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.
 10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia. 

Sposoby i terminy płatności

1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online są CashBill.
2. Sprzedający udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży.
– Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,
– Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem CashBill,
– możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności.
3. Dostępne formy płatności:
Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro

Wysyłka i odbiór towaru

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sprzedający poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego po ówczesnym ustaleniu daty odbioru.
 3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Produkcie na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).
 4. W przypadku wyprzedania wszystkich produktów czas dostawy może ulec wydłużeniu do 10 dni roboczych.
 5. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link „koszty wysyłki.
 6. Czasu realizacji zamówienia w przypadku płatności kartą wynosi o 1-2 dni roboczych dłużej. Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia jest wskazany od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Sprzedający obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
 2. Klient będący Konsumentem (osobą fizyczną dokonującą zakupu niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternaście) dni od dnia Dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.  W razie skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży umowa jest uważana za niezawartą.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć wysyłając je na maila biuro@chaber-polski.pl
 4. Sprzedający gwarantuje zwrot kwoty równej cenie produktu. Pieniądze zostaną zwrócone najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym na numer konta wskazany przez Klienta. Sprzedający zastrzega prawo wstrzymania zwrotu płatności do czasu otrzymania zwrotu rzeczy lub „dowodu jej odesłania”.
 5. Sprzedający nie pokrywa kosztów zwrotu towaru przez Klienta.
 6. Konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

Procedura reklamacji

1. Umową sprzedaży objęte są nowe Produkty. 
2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedający towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
3. Reklamacje należy zgłosić niezwłocznie po zauważeniu wady produktu, drogą elektroniczną na adres:  w terminie do 7 dni od dnia otrzymania Produktu.
4. W przypadku uszkodzeń transportowych należy spisać protokół szkody w obecności kuriera. 
5. Przy składaniu reklamacji należy zawrzeć opis wady, zdjęcie uszkodzonego Produktu, skan/zdjęcie paragonu oraz dane Klienta.
6. Sprzedający ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego w terminie, nie później niż 14 dni.
7. Termin gwarancji na Produkty wnosi 365 dni. 
8. Gwarancji nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych Produktu, zabrudzeń oraz zarysowań wynikających z użytkowania produktu.

Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający.

2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

3. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

4. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

Postanowienia końcowe

1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

3. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki po sprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

4. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

Podaruj Fundacji swoją pomoc

Miej realny wpływ na rozwój kultury, sztuki i edukacji w społeczeństwie.

Każda nasze działanie jest finansowane z dotacji, dlatego każda darowizna, pieniężna, będzie dla nas ogromnym wsparciem.

Projekty społeczne

Projekty społeczne realizowane przez Fundacje

Konkurs faktograficzno-fotograficzny „Polskie Kapliczki, Krzyże i Figury Przydrożne”
Konkurs

Kapliczki, krzyże i figury przydrożne

Konkurs w tym roku doczekał się 6 edycji. Konkurs cieszy się dużą popularnością wsród społeczeństwa, a także posiada zacne grono patronów.

przydroznekapliczki.pl
Wystawa

Stacja Kultura

Projekt ”Stacja Kultura” Fundacji Chaber Polski we współpracy z Tauron Polska Energia SA rozpoczął się w czerwcu br. i potrwa do 30 grudnia br. Projekt obejmuje cykl wystaw prac studentów uczelni artystycznych na dworcach PKP w Katowicach, Krakowie i Częstochowie oraz Lotnisku w Radomiu.

stacjakultura.org
Kazimierz Górski jego Orły
Album

Kazimierz Górski i Jego Orły

II edycja albumu wydanego z okazji 100. rocznicy urodzin Kazimierza Górskiego.

albumogorskim.pl
Album

Od Francji do Kataru

Album opisuje bogatą historię polskiej piłki nożnej w latach 1938 - eliminacje 2022

polskiemundiale.org
Turniej o Puchar Orłów Górskiego „Tylko piłka musi być okrągła”
Turniej

Tylko piłka musi być okrągła

Turniej zorganizowany dla seniorów i juniorów (drużyny mieszane)

tylko-pilka-musi-byc-okragla.pl
Album

Piłkarze Niepodległej

Sport to jeden z najważniejszych elementów wychowania w duchu patriotyzmu.

pilkarzeniepodleglej.pl
Kochajmy Pupile - tylko tyle i aż tyle
Konkurs

Kochajmy pupile ... tylko i aż tyle

Celem Konkursu jest kształtowanie świadomości dzieci właściwego obcowania ze zwierzętami.

kochajmypupile.pl
Konkurs

Fraszkowy konkurs

Celem konkursu literackiego dla seniorów i juniorów jest propagowanie poprawnej literackiej polszczyzny.

fraszkowykonkurs.pl