Fundacja

Chaber Polski

Celem fundacji jest wszechstronne realizowanie, propagowanie i popieranie idei oraz przedsięwzięć zmierzających do rozwoju kultury, sztuki, kultury fizycznej oraz edukacji w społeczeństwie, a w szczególności wśród młodzieży oraz osób starszych.
fundacja pełna słońca Fundacja Chaber Polski

DO CELÓW FUNDACJI NALEŻY

W dziedzinie kultury i sztuki:
 • promowanie, inspirowanie i podnoszenie rangi kultury i sztuki w społeczeństwie;
 • wspieranie przedsięwzięć służących krzewieniu wiedzy na temat różnych dziedzin kultury i sztuki;
 • organizowanie i wspieranie przedsięwzięć pobudzających wzrost aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i aktywności na polu kultury i sztuki;
 • upowszechnianie i promowanie literatury i poezji, w szczególności sztuki pisania fraszek;
 • organizowanie i wspieranie inicjatyw służących ochronie polskiego dziedzictwa jezykowego, kulturowego i naro­dowego;
W dziedzinie edukacji, ekologii oraz kultury fizycznej:
 • podejmowanie i umacnianie inicjatyw edukacyjnych, społecznych, sportowych, zdrowotnych, kulturalnych i innych będących w centrum zainteresowania miesz­kańców;
 • wszechstronny rozwój zdolności intelektualnych dzieci, młodzieży i dorosłych, stymulujący ich kreatywność;
 • wyrównywanie szans edukacyjnych oraz dostępu do kultury i sztuki w środowiskach zmarginalizowanych;
 • upowszechnianie i promowanie wartości proekologicznych oraz rozwój świadomości ekologicznej społeczeństwa, w tym świadomości na temat zagrożeń środowiska przyrodniczego;
 • podejmowanie inicjatyw w celu ochrony i tworzenia zieleni miejskiej;
 • szerzenie tolerancji i wiedzy o odmiennych kulturach i re­ligiach;
 • promowanie ochrony zwierząt i ich praw poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży;
 • popularyzacja oraz wspieranie idei zdrowego trybu życia oraz aktywności fizycznej poprzez uprawianie sportu;
 • pozostałe cele zgodne z §8 statutu.

Podaruj Fundacji swoją pomoc

Miej realny wpływ na rozwój kultury, sztuki i edukacji w społeczeństwie.

Każda nasze działanie jest finansowane z dotacji, dlatego każda darowizna, pieniężna, będzie dla nas ogromnym wsparciem.

KONKURS

fotograficzno – kartograficzny

FINAŁ

5. Edycja Konkursu Kapliczki, Figury i Krzyże przydrożne zakończona. Uroczysta Gala wręczenia nagród i wyróżnień odbyła się zgodnie z planem w Muzeum Archidiecezjalnym w Warszawie 29 listopada 2021 roku. Niech tekst naszego Patrona medialnego posłuży za rzetelną informację, sprawozdanie i najlepsze podsumowanie wydarzenia.