Fundacja CHABER POLSKI

 1. Celem fundacji jest wszechstronne realizowanie, propagowanie i popieranie idei oraz przedsięwzięć zmierzających do rozwoju kultury, sztuki, kultury fizycznej oraz edukacji w społeczeństwie, a w szczególności wśród młodzieży oraz osób starszych.
 2. Do celów fundacji należy:
  1. w dziedzinie kultury i sztuki
   1. promowanie, inspirowanie i podnoszenie rangi kultury i sztuki w społeczeństwie;
   2. wspieranie przedsięwzięć służących krzewieniu wiedzy na temat różnych dziedzin kultury i sztuki;
   3. organizowanie i wspieranie przedsięwzięć pobudzających wzrost aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i aktywności na polu kultury i sztuki;
   4. upowszechnianie i promowanie literatury i poezji, w szczególności sztuki pisania fraszek;
   5. organizowanie i wspieranie inicjatyw służących ochronie polskiego dziedzictwa jezykowego, kulturowego i naro­dowego;
  2. w dziedzinie edukacji, ekologii oraz kultury fizycznej
   1. podejmowanie i umacnianie inicjatyw edukacyjnych, społecznych, sportowych, zdrowotnych, kulturalnych i innych będących w centrum zainteresowania miesz­kańców;
   2. wszechstronny rozwój zdolności intelektualnych dzieci, młodzieży i dorosłych, stymulujący ich kreatywność;
   3. wyrównywanie szans edukacyjnych oraz dostępu do kultury i sztuki w środowiskach zmarginalizowanych;
   4. upowszechnianie i promowanie wartości proekologicznych oraz rozwój świadomości ekologicznej społeczeństwa, w tym świadomości na temat zagrożeń środowiska przyrodniczego; podejmowanie inicjatyw w celu ochrony i tworzenia zieleni miejskiej;
   5. szerzenie tolerancji i wiedzy o odmiennych kulturach i re­ligiach;
   6. promowanie ochrony zwierząt i ich praw poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży;
   7. popularyzacja oraz wspieranie idei zdrowego trybu życia oraz aktywności fizycznej poprzez uprawianie sportu; pozostałe cele zgodne z § 8 statutu.
KONKURS NA FRASZKĘ
Konkurs na fraszkę


Pokaż innym, dlaczego warto posługiwać się na co dzień poprawną,
literacką polszczyzną!

Ułóż fraszkę i weź udział w konkursie literackim dla seniorów i juniorów.

Już trwa kolejna edycja KONKURSU NA FRASZKĘ.


Konkurs fotograficzno-kartograficzny

15 kwietnia  b.r. ruszył konkurs foto i faktograficzny mający na celu wyeksponowanie miejsc związanych z polską tradycją, kulturą i historią. Czytaj więcej...